• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

מידע מקצועי

נטל ההוכחה במחירי העברה- סעיף 85 א (ג) לפקודת מס הכנסה

סעיף 85 א'(ג’) קובע כי נישום יהיה חייב להמציא לפקיד השומה, לפי דרישתו, את כל…

תזכורת לתשלום אגרת רשם לחברה או שותפות לשנת 2020

על פי החוק, חובה על כל חברה או שותפות רשומה לשלם אגרה שנתית, לעדכן את…

הלוואות לצדדים קשורים עדכון שעורי ריבית מינימליים לפי סעיפים 3ט’ ו – 3י’ לפקודת מס הכנסה

ביום 10 בינואר 2021 פורסמה ברשומות הודעת שר האוצר בדבר עדכון שיעור הריבית לעניין סעיף…

דיווחים ותשלומים לרשויות המס עד תום חודש ינואר 2021

להלן ריכוז דיווחים אשר קיימת לגביהם חובת דיווח עד לתום חודש ינואר:א. דיווח ותשלום מקדמה…

החלטת מיסוי מקלה בנוגע לניכוי מס תשומות על בסיס חשבונית מס סרוקה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית

לאחרונה פרסמה רשות המסים החלטת מיסוי מקלה לשעת חירום בנושא מס ערך מוסף הכרה בהעתק…

תשלום אגרת רשם החברות לשנת 2020

על פי החוק, חובה על כל חברה או שותפות לשלם את אגרת רשם החברות, לעדכן…

עמדות חייבות בדיווח לשנת המס 2020

ביום 1 בינואר 2020 פורסמה ברשומות הודעת שר האוצר בדבר עדכון שיעור הריבית לענייןסעיף 3…

עמדות חייבות בדיווח לשנת המס 2019

רשות המסים פרסמה לאחרונה את רשימת העמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2019 בהתאם לסעיף 131ה’…

דיווחים ותשלומים לרשויות המס עד תום חודש ינואר 2020

להלן ריכוז להלן ריכוז דיווחים אשר קיימת לגביהם חובת דיווח עד לתום חודש ינואר: א.…